Climbing /// Switzerland // Matterhorn / FIT FOR FUN Magazin

Published: FIT FOR FUN 2013/11
Verlag:
FIT FOR FUN – BURDA NEWS GROUP
Text:
Tobias Hatje
Location: Switzerland, Matterhorn
Climber: Dani Arnold, Jörn Heller, Tobias Hatje
Client: Mammut

 Publication:

Date: Oktober 2014
Category: Adventure
Client: Mammut + FIT FOR FUN